หน้าแรก
 กิจกรรมโรงเรียน
 ข่าวประชาสัมพันธ์
 ผลงานและความสามารถของนักเรียน
 เพลงประจำโรงเรียน
 ข่าวการศึกษา
 เช็คอีเมล์
 ติดต่อโรงเรียน
 ประวัติและวิดีโอแนะนำโรงเรียน
 วิสัยทัศน์ ปรัชญา อัตลักษณ์ และเอกลักษณ์
 นโยบายของโรงเรียน
 สัญลักษณ์และเอกลักษณ์ของโรงเรียน
 หลักสูตรเสริมพิเศษ
 แนวทางการพัฒนาเด็กระดับปฐมวัย
 ความพร้อมด้านอาคารสถานที่และสิ่งแวดล้อม
 ความพร้อมด้านการบริการ
 ความพร้อมด้านบุคลากร
 เกียรติประวัติของโรงเรียน
 ข้อมูลบุคลากร
 คณะกรรมการบริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
 ประเมินผลสัมฤทธิทางการเรียน NT ปี 49
 พี่เก่าเล่าเรื่อง
 จดหมายจากแขกต่างประเทศ
 คะแนนผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษา O NET ปีการศึกษา 2550
 กราฟเปรียบเทียบคะแนนเฉลี่ย(ร้อยละ)NT , O NET
 คะแนน NT ป.2 ,3 และ5 ปี 2550
 ผลการสอบ O NET ปี2551
 เพลงประจำโรงเรียน
 คะแนนเฉลี่ยผลการสอบ o-net และ LAS ปี 2552
 สถิตินักเรียนเข้าศึกษาต่อในระดับ ม.1
 ผลสอบ o net ประจำปี 2554
 คณะผู้บริหาร
 บุคลากร
กำลังออนไลน์ 4คน
ผู้ชมวันนี้113 คน
ผู้ชมเมื่อวาน126 คน
ผู้ชมเดือนนี้3231 คน
ผู้ชมเดือนก่อน2756 คน
ผู้ชมทั้งสิ้น619183 คน
ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนชั้น ป.6 สอบเข้าร.ร.มัธยมที่มีชื่อเสียงต่างๆ

รายชื่อนักเรียน ป.6 ที่สอบเข้าโรงเรียนมัธยมที่มีชื่อเสียงและห้องเรียนโครงการพิเศษต่างๆ

ประจำปีการศึกษา 2554

 

โรงเรียนสตรีวิทยา

ด.ญ.พิชามญช์   อนุกูลการกุศล  (ความเป็นเลิศฯ)

ด.ญ.บุญสิตา   เก่งโสภณ  (ความเป็นเลิศฯ)

ด.ญ.มณีนุช  เลิศมงคลโชค (ความเป็นเลิศฯ)

ด.ญ.รัสรินทร์   เจริญไกรธนากานต์

ด.ญ.นลินรัตน์  วริทธิ์สิริกุล

โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย

ด.ช.ธีร์   จารุสมบัติ   ( โพธิสารพิทยากร EP)

ด.ช.พงศธร   สินประเสริฐสุข

ด.ช.ปกป้อง  วิสุทธิรัตนพร

ด.ช.คงกฤต   แสวงอนุไชย

โรงเรียนศึกษานารี

ด.ญ.เขมจิรา  ซื่อสัตย์เวช  ( ความเป็นเลิศฯ)

ด.ญ.รุ่งทิพย์   ศิริไกรกุล (โพธิสารพิทยากร EP)

ด.ญ.แคทเธอรีน พรหมพร ศรีวิลัย (อัปสรสวรรค์ ความเป็นเลิศฯ)

ด.ญ.อภิวรรณ  บัวศรี  (นวลนรดิศ วิทย์-คณิต)

ด.ญ.อตินุช  คีรี   (นวลนรดิศ IEP)

ด.ญ.บารมี  จงกลสิริกุลพร

ด.ญ.อรตรี  นาคอนันตกุล (อัปสรสวรรค์ ความเป็นเลิศฯ)

ด.ญ.นภัสสร   ปานลบ
โรงเรียนสุรศักดิ์มนตรี

ด.ญ.เนาวนุช   มหาสวัสดิ์  (ความเป็นเลิศฯและศึกษานารี ความเป็นเลิศ)

โรงเรียนทวีธาภิเษก

ด.ช.นนทวัฒน์    การะเวก (ความเป็นเลิศฯ)

ด.ช.นพรุจ   นันทสกุลวิโรจน์ (ความเป็นเลิศฯ)

ด.ช.อนันต์   มา ( ความเป็นเลิศฯ )

ด.ช.ธนวิชญ์   จุลมนัส (MEP)
ด.ช.ณัชพล  อินทระสันต์ ( นวลนรดิศ วิทย์-คณิต)

ด.ช.สุภชีพ   รุจิรกาโมทย์

ด.ช.ธสทิธ   ทวีสรรพสุข

 โรงเรียนเทพศิรินทร์

ด.ช.เปรมสรรค์   เขมะวงศ์  (ความเป็นเลิศฯ)

ด.ช.กิติพัฒน์  หล่อวิรัชสุธี  (ความเป็นเลิศฯ)

ด.ช.เธียรวิชญ์   สิริสาครสกุล (ที่2)

ด.ช.มาวิน  เบญจวรกานต์

ด.ช.ปกรณ์กฤษณ์   ณรงค์ทองจรัส

โรงเรียนโพธิสารพิทยากร

ด.ญ.อรัญญา   นานอก ( EP)

ด.ญ.สิรินภา    ทวีพงศ์ภิญโญ ( EP)

ด.ญ.ธัญมาส   เพ็ญจำรัส   ( EP)

ด.ช.ธนกร   คงน้อย ( EP)

ด.ญ.ธมนรัตน์  กฤติวงษ์ธนาชัย  ( IEP)

ด.ญ.มนชิดา  ลิขิตปถัมภ์ ( IEP)

ด.ญ.กัญญาพัชร   แหวนเพชร  ( IEP)

ด.ช.พงศ์พล  ดาวรัตนชัย ( IEP)

ด.ญ.ชนิกานต์  บุญนิกรวรวิทย์ 

โรงเรียนวัดนวลนรดิศ

ด.ช.อิทธิโชติ   อุกฤษโชค  ( IEP ที่1)

ด.ช.สหัสวรรษ   ฉัตรชฎานุกูล  ( IEP)

ด.ช.สรวิชญ์   กาญจนวรกิจ ( IEP)

ด.ญ.สุกัญญา   สมหมาย ( IEP)

ด.ช.ภานุวัฒน์  ถนอมชัยสนิท (วิทย์-คณิต)

ด.ช.วรธน  สิริทรัพย์อนันต์  (วิทย์-คณิต)

ด.ช.พิชญะ  เล็กกุลวัฒน์  (วิทย์-คณิต)

และห้องเรียนทั่วไป 6 คน

โรงเรียนสตรีอัปสรวรรค์

ด.ญ.สุดา  ศรีสุนทรธวัช (ความเป็นเลิศฯ)

ด.ญ.จุฑาทิพ   พันธุ์ประเสริฐ (ความเป็นเลิศฯ)

ด.ญ.พีรดา  มานะสิริกุล ((ความเป็นเลิศฯ)

และห้องเรียนทั่วไป  5 คน

โรงเรียนเบญจมราชาลัย

ด.ญ.ฐิตาภา   ติรเกื้อกูลวงศ์
โรงเรียนโยธินบูรณะ
ด.ช.ชวัชชัย  สุทธิ (EP)

นอกนั้นศึกษาต่อโรงเรียนรัฐบาลและเอกชนอื่นๆ อีก 17 คน  รวมทั้งสิ้น 79 คน


โพสข้อมูลเมื่อ วันที่ : 21 พ.ค. 2555  เวลา 13:30 น.     ( เข้าชมทั้งสิ้น 2043 ครั้ง )
บันทึกโดย : Admin

   5 ข่าวล่าสุด
กำหนดการสอบ o-net ชั้นป.6ปี2559และข้อมูลการสอบล่าสุด  โพสเมื่อ 03 พ.ย. 2558
ประชาสัมพันธ์ตัวอย่างรายชื่อโรงเรียนที่มีอัตราการแข่งขันสูงในการสอบเข้า ม.1ในปี 2558  โพสเมื่อ 15 ก.ย. 2558
ประชาสัมพันธ์เรื่องการรับสมัครนักเรียนเข้าเรียนต่อม.1ของกระทรวงศึกษาธิการ  โพสเมื่อ 15 ก.ย. 2558
ระเบียบการรับสมัครนักเรียนใหม่ปี การศึกษา 2559 เริ่มจำหน่ายและรับสมัคร 15 กันยายน - 15 พฤศจิกายน 2558  โพสเมื่อ 24 ส.ค. 2558
ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนที่สอบเข้าศึกษาต่อชั้น ม.1ปีการศึกษา2558  โพสเมื่อ 03 ก.ค. 2558

 โรงเรียนเผดิมศึกษา  Phadermsuksa School
2 ถนนเพชรเกษม ซ.20 แขวงปากคลอง เขตภาษีเจริญ กรุงเทพฯ 10160
โทรศัพท์ 02-457-9148-9 , 02-467-1559 แฟกซ์ 02 -868-5746