หน้าแรก
 กิจกรรมโรงเรียน
 ข่าวประชาสัมพันธ์
 ผลงานและความสามารถของนักเรียน
 เพลงประจำโรงเรียน
 ข่าวการศึกษา
 เช็คอีเมล์
 ติดต่อโรงเรียน
 ประวัติและวิดีโอแนะนำโรงเรียน
 วิสัยทัศน์ ปรัชญา อัตลักษณ์ และเอกลักษณ์
 นโยบายของโรงเรียน
 สัญลักษณ์และเอกลักษณ์ของโรงเรียน
 หลักสูตรเสริมพิเศษ
 แนวทางการพัฒนาเด็กระดับปฐมวัย
 ความพร้อมด้านอาคารสถานที่และสิ่งแวดล้อม
 ความพร้อมด้านการบริการ
 ความพร้อมด้านบุคลากร
 เกียรติประวัติของโรงเรียน
 ข้อมูลบุคลากร
 คณะกรรมการบริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
 ประเมินผลสัมฤทธิทางการเรียน NT ปี 49
 พี่เก่าเล่าเรื่อง
 จดหมายจากแขกต่างประเทศ
 คะแนนผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษา O NET ปีการศึกษา 2550
 กราฟเปรียบเทียบคะแนนเฉลี่ย(ร้อยละ)NT , O NET
 คะแนน NT ป.2 ,3 และ5 ปี 2550
 ผลการสอบ O NET ปี2551
 เพลงประจำโรงเรียน
 คะแนนเฉลี่ยผลการสอบ o-net และ LAS ปี 2552
 สถิตินักเรียนเข้าศึกษาต่อในระดับ ม.1
 ผลสอบ o net ประจำปี 2554
 คณะผู้บริหาร
 บุคลากร
กำลังออนไลน์ 6คน
ผู้ชมวันนี้148 คน
ผู้ชมเมื่อวาน314 คน
ผู้ชมเดือนนี้6345 คน
ผู้ชมเดือนก่อน13473 คน
ผู้ชมทั้งสิ้น346850 คน
ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนชั้น ป.6 สอบเข้าร.ร.มัธยมที่มีชื่อเสียงต่างๆ

รายชื่อนักเรียน ป.6 ที่สอบเข้าโรงเรียนมัธยมที่มีชื่อเสียงและห้องเรียนโครงการพิเศษต่างๆ

ประจำปีการศึกษา 2554

 

โรงเรียนสตรีวิทยา

ด.ญ.พิชามญช์   อนุกูลการกุศล  (ความเป็นเลิศฯ)

ด.ญ.บุญสิตา   เก่งโสภณ  (ความเป็นเลิศฯ)

ด.ญ.มณีนุช  เลิศมงคลโชค (ความเป็นเลิศฯ)

ด.ญ.รัสรินทร์   เจริญไกรธนากานต์

ด.ญ.นลินรัตน์  วริทธิ์สิริกุล

โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย

ด.ช.ธีร์   จารุสมบัติ   ( โพธิสารพิทยากร EP)

ด.ช.พงศธร   สินประเสริฐสุข

ด.ช.ปกป้อง  วิสุทธิรัตนพร

ด.ช.คงกฤต   แสวงอนุไชย

โรงเรียนศึกษานารี

ด.ญ.เขมจิรา  ซื่อสัตย์เวช  ( ความเป็นเลิศฯ)

ด.ญ.รุ่งทิพย์   ศิริไกรกุล (โพธิสารพิทยากร EP)

ด.ญ.แคทเธอรีน พรหมพร ศรีวิลัย (อัปสรสวรรค์ ความเป็นเลิศฯ)

ด.ญ.อภิวรรณ  บัวศรี  (นวลนรดิศ วิทย์-คณิต)

ด.ญ.อตินุช  คีรี   (นวลนรดิศ IEP)

ด.ญ.บารมี  จงกลสิริกุลพร

ด.ญ.อรตรี  นาคอนันตกุล (อัปสรสวรรค์ ความเป็นเลิศฯ)

ด.ญ.นภัสสร   ปานลบ
โรงเรียนสุรศักดิ์มนตรี

ด.ญ.เนาวนุช   มหาสวัสดิ์  (ความเป็นเลิศฯและศึกษานารี ความเป็นเลิศ)

โรงเรียนทวีธาภิเษก

ด.ช.นนทวัฒน์    การะเวก (ความเป็นเลิศฯ)

ด.ช.นพรุจ   นันทสกุลวิโรจน์ (ความเป็นเลิศฯ)

ด.ช.อนันต์   มา ( ความเป็นเลิศฯ )

ด.ช.ธนวิชญ์   จุลมนัส (MEP)
ด.ช.ณัชพล  อินทระสันต์ ( นวลนรดิศ วิทย์-คณิต)

ด.ช.สุภชีพ   รุจิรกาโมทย์

ด.ช.ธสทิธ   ทวีสรรพสุข

 โรงเรียนเทพศิรินทร์

ด.ช.เปรมสรรค์   เขมะวงศ์  (ความเป็นเลิศฯ)

ด.ช.กิติพัฒน์  หล่อวิรัชสุธี  (ความเป็นเลิศฯ)

ด.ช.เธียรวิชญ์   สิริสาครสกุล (ที่2)

ด.ช.มาวิน  เบญจวรกานต์

ด.ช.ปกรณ์กฤษณ์   ณรงค์ทองจรัส

โรงเรียนโพธิสารพิทยากร

ด.ญ.อรัญญา   นานอก ( EP)

ด.ญ.สิรินภา    ทวีพงศ์ภิญโญ ( EP)

ด.ญ.ธัญมาส   เพ็ญจำรัส   ( EP)

ด.ช.ธนกร   คงน้อย ( EP)

ด.ญ.ธมนรัตน์  กฤติวงษ์ธนาชัย  ( IEP)

ด.ญ.มนชิดา  ลิขิตปถัมภ์ ( IEP)

ด.ญ.กัญญาพัชร   แหวนเพชร  ( IEP)

ด.ช.พงศ์พล  ดาวรัตนชัย ( IEP)

ด.ญ.ชนิกานต์  บุญนิกรวรวิทย์ 

โรงเรียนวัดนวลนรดิศ

ด.ช.อิทธิโชติ   อุกฤษโชค  ( IEP ที่1)

ด.ช.สหัสวรรษ   ฉัตรชฎานุกูล  ( IEP)

ด.ช.สรวิชญ์   กาญจนวรกิจ ( IEP)

ด.ญ.สุกัญญา   สมหมาย ( IEP)

ด.ช.ภานุวัฒน์  ถนอมชัยสนิท (วิทย์-คณิต)

ด.ช.วรธน  สิริทรัพย์อนันต์  (วิทย์-คณิต)

ด.ช.พิชญะ  เล็กกุลวัฒน์  (วิทย์-คณิต)

และห้องเรียนทั่วไป 6 คน

โรงเรียนสตรีอัปสรวรรค์

ด.ญ.สุดา  ศรีสุนทรธวัช (ความเป็นเลิศฯ)

ด.ญ.จุฑาทิพ   พันธุ์ประเสริฐ (ความเป็นเลิศฯ)

ด.ญ.พีรดา  มานะสิริกุล ((ความเป็นเลิศฯ)

และห้องเรียนทั่วไป  5 คน

โรงเรียนเบญจมราชาลัย

ด.ญ.ฐิตาภา   ติรเกื้อกูลวงศ์
โรงเรียนโยธินบูรณะ
ด.ช.ชวัชชัย  สุทธิ (EP)

นอกนั้นศึกษาต่อโรงเรียนรัฐบาลและเอกชนอื่นๆ อีก 17 คน  รวมทั้งสิ้น 79 คน


โพสข้อมูลเมื่อ วันที่ : 21 พ.ค. 2555  เวลา 13:30 น.     ( เข้าชมทั้งสิ้น 1476 ครั้ง )
บันทึกโดย : Admin

   5 ข่าวล่าสุด
ยินดีกับคนเก่งคณิตศาสตร์ สอบ O NET ปี 2556 ได้เต็ม 100 คะแนน  โพสเมื่อ 03 เม.ย. 2557
รับสมัครนักเรียนปีการศึกษา 2557  โพสเมื่อ 18 ก.ย. 2556
ผลงานสร้างชื่อเสียงระดับประเทศ  โพสเมื่อ 18 ก.ย. 2556
ยินดีกับคนเก่งรับรางวัลพระราชทานอ่านฟังเสียง  โพสเมื่อ 26 ก.ค. 2556
รายชื่อนักเรียนสอบเข้าม.1 ปีการศึกษา 2555  โพสเมื่อ 23 พ.ค. 2556

 โรงเรียนเผดิมศึกษา  Phadermsuksa School
2 ถนนเพชรเกษม ซ.20 แขวงปากคลอง เขตภาษีเจริญ กรุงเทพฯ 10160
โทรศัพท์ 02-457-9148-9 , 02-467-1559 แฟกซ์ 02 -868-5746